viskan ordlista

Svenska Akademin har sin, vi har vår.

buzzword i alfabetisk ordning

A-M


B2B:

Business to business. Handel av varor och tjänster mellan företag.


Big Data:

Konceptet att lagra i princip all information man har tillgänglig som data i en databas, ofta av typen NoSQL. Datat används för analys av t.ex. besökarmönster, konverteringsgrader, säljstatistik, riktad annonsering och så vidare.


CMS:

Innehållshanteringssystem eller Content Management System är ett informationssystem för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll som bilder, filmer och texter.Consumer behaviour:

Kunskap om hur kundens köpresa ser ut, vilka olika steg kunden genomgår innan hen kommer till köp. Med kunskap om kundens beteende, kan rätt beslut fattas i marknadsstrategin, vilket i slutändan genererar fler köp.


Content marketing:

Redaktionellt innehåll som används i marknadsföring, i syfte att fånga målgruppens intresse och vinna deras förtroende genom att förmedla intressant, meningsfullt och användbart innehåll. Rätt tillämpat fungerar Content Marketing varumärkesbyggande och leder i förlängningen till köp.

CPC (Cost per Click):

Betalningsmodell som tillämpas bl.a. vid Google Ads annonsering, vilket innebär att man betalar för de klick som görs på annonsen. Kostnaden varierar och beror bl.a. på hur många andra som också annonserar på sökfrasen och vilken matchningsnivå man vill tillämpa. Customer Success Management:

Handlar om att leverantören hjälper sina kunder att nå ökad lönsamhet och tillväxt. Genom att vara lyhörd för kundens behov och utmaningar och arbeta proaktivt, kan rätt hjälp sättas in, t.ex. hur man drar maximal nytta av den köpta produkten eller tjänsten, eller vägledning i vilka marknadsinsatser som krävs för att kunden ska nå uppsatta mål. Viskan Online Growth Team jobbar aktivt med Customer Success Management.


Cross Browser Compatibility:

En samling tekniker som gör det möjligt att stödja många webbläsare av olika versioner trots att alla webbläsare inte stödjer alla funktioner och vissa saker fungerar olika i olika webbläsare. I vissa fall är det inte möjligt att få all funktionalitet att stödjas i alla webbläsare. Då kan man i stället skala bort viss funktionalitet på vissa webbläsare, så att det viktigaste ändå ser bra ut och fungerar för alla.


CTA:

En Call To Action är en uppmaning att agera. Genom att på olika sätt tydliggöra för kunden vad nästa steg i flödet är, t.ex. att lägga produkten i korgen, kan man hjälpa besökaren att nå nästa mål. Det kan ibland vara en bra idé att ha ett primärt CTA och ett eller flera sekundära, där det primära kan vara att lägga produkten i korgen, och det sekundära kan vara att få mer information kring produkten. Genom att grafiskt rangordna det primära från de sekundära, styrs de kunder som är redo att agera till det primära, medans de som behöver mer assistans innan de är beredda att agera, ges en möjlighet att få det. En tumregel är att om man kisar när man tittar på en sajt, så att allt blir suddigt, så ska man ändå tydligt kunna urskilja vad som är primär CTA.


CXM:

Customer Experience Management är ett samlingsnamn för strategier, tekniker och system som fokuserar på kundens upplevelse och kundens interaktion med företaget. CXM är ett relativt nytt buzzord som kan involvera tekniker så som CMS, Sociala media, automatiserad/personaliserad marknadsföring, men också tjänster såsom kundtjänst.


D2C eller DTC: 

Direct to consumer. Varumärket säljer varor direkt till slutkonsument, utan mellanhänder.


Design for conversion:

Term som beskriver vikten av att en sajt är formgiven så att användaren på enklast och snabbast sätt gör det du vill att hen ska göra. Ofta försöker man personalisera sajten efter de elektroniska spår besökaren lämnar. Se också interaktionsdesign.


Distanshandel: 

Det övergripande begreppet där en kund beställer en vara för hemleverans utan att besöka en fysisk butik. Innefattar alltså både postorder och e-handel.


Flat design: 

Ett tydligt skifte i sajtdesign där man gått från skuggor och 3D till 2D och enkelhet. Tydligast illustrerat av designen på Windows 8 och när Apple släppte sitt nya iOS hösten 2013.


Gamification:

Användandet av spelmekanismer inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande, t.ex. inom e-handel och omnikanal. Det kan hjälpa till att öka interaktionen och användarens engagemang. Exempel på gamification kan vara användandet av avatarer och belöningar såsom badges (certifikat) och rewards får uppnådda mål, t.ex. att kunden interagerat på olika sätt. Dessa kan antingen vara rent virtuella eller leda till verkliga belöningar, t.ex. bonus, inbjudan till vip-kvällar eller en gratisprodukt.


GDPR:

General Data Protection Regulation. En samling lagar som har till uppgift att skydda konsumenten inom EU. Huvudmotivet är att ge konsumenten fullständiga rättigheter till den information som finns lagrad om henne. Detta EU-direktiv kommer att gälla med full verkan från den 25e maj 2018.


Google Ads:

Googles annonseringsverktyg för att nå ut med annonser i Googles sökresultat. Annonserna visas ovanför eller under det organiska sökresultatet. Man väljer vilka sökfraser en sida ska visas på och betalar för de klick som görs på annonsen. Rätt använt kan Google Ads utgöra en effektiv försäljningskanal.


Google Analytics:

Analysverktyg som tillhandahålls av Google. GA, som det ofta också kallas, är gratis och lättanvänt och ger möjlighet att bl.a. mäta besökarantal, konverteringsgrad och uppsatta mål. GA har också inbyggda verktyg för A/B-testning.


Google Merchant Center:

Googles verktyg för att hantera och ha översyn på de produktfeeds som används för Google Shopping.


Google Shopping:

Googles shoppingannonser som visas i anslutning till det organiska sökresultatet samt som en egen shoppingportal. Kräver att en produktfeed genereras till Google Merchant Center och att shoppingkampanjer skapas i Google Ads. 


Headless:

En plattformen som endast har funktioner och logik för att hantera e-handeln och är frikopplad från CMS (Content Management System). Genom välutvecklade API:er kan man koppla på valfritt CMS. I system som inte är Headless, ligger funktion och logik tätt sammankopplade med CMS och kan därmed ses som en paketlösning.


Hosting:

En tjänst där en leverantör driftar, underhåller och ansvarar för servrar och/eller system så kunden kan fokusera på sin egen verksamhet utan att oroa sig för tekniken.


Influencer Marketing:

Handlar om att nå ut med sina produkter till målgruppen genom samarbeten med Influencers. Har blivit en populär form av marknadsföring i och med att kommunikationen med målgruppen kan bli framgångsrik, då personerna själva valt att följa en influencer som de delar intressen och värderingar med och är därmed mer mottaglig för produkterna som promotas av influencern.


Interaktionsdesign:

En interaktionsdesigner arbetar med att skapa användarvänlighet på webben, förenkla interaktionen mellan människa och maskin. Se även Design for conversion och CTA.


Marketing automation:

System som grundar sig i att man läser av kundens elektroniska fotspår som man sedan kan använda sig för kampanjer, erbjudande och att hitta nya kunder.


Mobile First:

Ett sätt att bygga en responsiv webbplats som utgår från den enklaste designen för små skärmar, och i takt med att storleken ökar lägga på mer funktionalitet. Som tankesätt gör Mobile First att man tvingas identifiera och fokusera på det som är viktigast i första hand.N-Ö


NOSQL:

Samlingsbegrepp för databaser som inte är traditionella SQL-databaser. De är ofta byggda med fokus på prestanda, skalbarhet och big>

Omnichannel / Multichannel:

Medan multichannel handlar om att sälja i flera kanaler, så handlar omnichannel om att koppla ihop kanalerna så att kunderna kan röra sig fritt mellan kanalerna på sina villkor. Det handlar bl.a. om utlämning i butik, terminaler, t.ex. surfplattor, i butiken där det som inte finns i butiken kan beställas genom Internet och genom att låta mobilkunder hitta varorna man söker i närmsta butik.


OMS (Order Management System):

I takt med att e-handeln växer blir effektiv orderhantering ett allt viktigare inslag i ett e-handelsföretags vardag. Det som skiljer ett OMS från ett WMS (Warehouse Management System) är att förutom orderhantering inkluderas även kommunikation med kund och kampanjhantering. WMS fokuserar mer på processer på lagret vid plock och pack. ETM är Viskans OMS.


Online marketing:

Omfattar marknadsföring av produkter eller tjänster via digitala kanaler och plattformar. Marknadsföringsinsatser inom Social media, content marketing, e-post marknadsföring, SEO, SEM är exempel på vad som ryms inom digital marknadsföring.


Responsive Design:

Ett sätt att bygga webbsidor så att de fungerar på alla enheter från mobiltelefoner till datorer. Med responsiva webbplatser förändras layouten beroende på skärmstorlek, och gör att man inte behöver underhålla separata sajter för mobiltelefoner, läsplattor och datorer.


Retargeting:

Besökare som har visat ett intresse för en viss produkt genom att ha tittat på den eller lagt den i kundkorgen är värdefulla men lättflyktiga. Retargeting är ett sätt att nå de personerna, i webbutiken eller genom annonser på andra sajter, för att återuppväcka och bibehålla dess intresse genom riktad marknadsföring eller erbjudanden kring de produkterna.


ROI:

Return on Investment, d.v.s. avkastning på investering. ROI är ett nyckeltal som används för att mäta och utvärdera värdet av investeringen och räknas ut genom att dividera nettovinsten med kostnaden för investeringen.


SEO:

Sökmotoroptimering eller Search Engine Optimization innebär att bygga informationsstrukturen och utforma texter på ett sätt som gör att sökmotorerna lätt kan hitta och värdera informationen, samt att kontinuerligt utvärdera resultaten.


SEM:

Search Engine Marketing. Till skillnad från SEO, handlar SEM om att man betalar för att synas i ett sökresultat. Google Ads är den form man vanligen associerar SEM med, där man väljer vilka sökord man vill synas under och betalar för de klick som görs på annonsen.


SLA (Service Level Agreement):

En del av ett avtal som reglerar vad leverantören lovar av en tjänst. Löften kan t ex gälla säkerhet, tillgänglighet, tillhandahållande av statistik eller hur många kunder ett e-handelssystem kan hantera.


Social proofing:

Handlar om att dra nytta av kunders sociala status och förtroendekapital inom deras bekantskapskretser för att öka tilltron till sitt eget varumärke och dess värde. Bäst effekt får man ofta om man kan skapa en symbios, där ens varumärkes status samtidigt ökar kundens sociala status.


Social Shopping:

Handlar om att kombinera shopping och e-handel via sociala medier, där vänner blir en del shoppingprocessen. Exempel på detta är när nöjda kunder delar med sig av inköp och favoriter; vänner och följare inspireras, vilket genererar ytterligare köp. Shoppingfunktioner direkt i sociala medier är en del av social shopping. Viskan Social Media Shopping är en tilläggsmodul där möjligheterna med Social Shopping tas tillvara.


SMO:

Optimering för sociala medier eller Social Media Optimization innebär att man använder, mäter och kontinuerligt utvärderar effekter och synergi mellan olika sociala medier för att öka bygga sitt varumärke och öka trafik till sin webbutik.


SQL (Structured Query Language):

Ett standardiserat programspråk som används för hantera information som lagras i en databas.


UGC:

User Generated Content, d.v.s. användargenererat innehåll. Digitalt innehåll som skapas av användare, framför allt inom sociala medier. I Viskan Social Media Shopping kan användargenererat innehåll visas upp i bildflödet på siten och kopplas till produkterna.


Viskan ETM:

Ecommerce Transaction Management-system är IT-system som syftar till att effektivisera flöden för e-handel, omnikanal och andra typer av digital handel. Dessa flöden innefattar bl.a. logistikjedjan, produkt- och mediahantering, integrationer och kundtjänst. Behovet av ett ETM-system är särskillt viktigt vid stora volymer och vid lösningar där flera olika system behöver kommunicera med varandra, t.ex. omnikanallösningar.


Viskan Online Growth Team:

Viskans avdelning inom Customer Success Management, som jobbar proaktivt med våra kunder för att hjälpa dem att utveckla sina affärer online och uppnå ökad tillväxt och lönsamhet.


Viskan Streamline:

Viskans frontendsystem. Är en module för headless (decoupled) lösning för drag-and-drop hantering av allt synligt innehåll i en webshop. 

Nyhetsbrev

Viskan System AB Druveforsvägen 8A 504 33 Borås +46 33-20 60 20 info@viskan.se