Viskans Ordlista

Svenska Akademin har sin, vi har vår. Vi är de första att erkänna branschens svaghet för termer och ett ibland exkluderande fikonspråk. Därför bistår vi med en ordlista som förklarar de vanligaste uttrycken och termerna. Självklart gjord med glimten i ögat men också utifrån vetskapen att hos våra kunder är det många om beslutet. Då har alla rätten att förstå vad som sägs och skrivs. Håll till godo och tveka aldrig att fråga oss om det är något du inte hittar i ordlistan.

A-M

- A/B-tester: Ett sätt att utvärdera olika varianter av t.ex. ett kassaflöde eller kampanjer. Genom att ställa olika alternativ mot varandra kan man på ett objektivt sätt utvärdera vad som fungerar bäst, oftast med målet att öka konverteringsgraden

- B2B: Business to business. Handel av varor och tjänster mellan företag.

- B2C: Business to consumer. Handel av varor och tjänster där företag säljer till slutkonsument

- Big Data: Konceptet att lagra i princip all information man har tillgänglig som data i en databas, ofta av typen NoSQL. Datat används för analys av t.ex. besökarmönster, konverteringsgrader, säljstatistik, riktad annonsering och så vidare.

- CMS: Innehållshanteringssystem eller Content Management System är ett informationssystem för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll som bilder, filmer och texter.

- Consumer behaviour: Kunskap om hur kundens köpresa ser ut, vilka olika steg kunden genomgår innan hen kommer till köp. Med kunskap om kundens beteende, kan rätt beslut fattas i marknadsstrategin, vilket i slutändan genererar fler köp.

- Content marketing: Redaktionellt innehåll som används i marknadsföring, i syfte att fånga målgruppens intresse och vinna deras förtroende genom att förmedla intressant, meningsfullt och användbart innehåll. Rätt tillämpat fungerar Content Marketing varumärkesbyggande och leder i förlängningen till köp.

- CPC (Cost per Click): Betalningsmodell som tillämpas bl.a. vid Google Ads annonsering, vilket innebär att man betalar för de klick som görs på annonsen. Kostnaden varierar och beror bl.a. på hur många andra som också annonserar på sökfrasen och vilken matchningsnivå man vill tillämpa. 

- Customer Success Management: Handlar om att leverantören hjälper sina kunder att nå ökad lönsamhet och tillväxt. Genom att vara lyhörd för kundens behov och utmaningar och arbeta proaktivt, kan rätt hjälp sättas in, t.ex. hur man drar maximal nytta av den köpta produkten eller tjänsten, eller vägledning i vilka marknadsinsatser som krävs för att kunden ska nå uppsatta mål. Viskan Online Growth Team jobbar aktivt med Customer Success Management. 

- Cross Browser Compatibility: En samling tekniker som gör det möjligt att stödja många webbläsare av olika versioner trots att alla webbläsare inte stödjer alla funktioner och vissa saker fungerar olika i olika webbläsare. I vissa fall är det inte möjligt att få all funktionalitet att stödjas i alla webbläsare. Då kan man i stället skala bort viss funktionalitet på vissa webbläsare, så att det viktigaste ändå ser bra ut och fungerar för alla.

- CTA: En Call To Action är en uppmaning att agera. Genom att på olika sätt tydliggöra för kunden vad nästa steg i flödet är, t.ex. att lägga produkten i korgen, kan man hjälpa besökaren att nå nästa mål. Det kan ibland vara en bra idé att ha ett primärt CTA och ett eller flera sekundära, där det primära kan vara att lägga produkten i korgen, och det sekundära kan vara att få mer information kring produkten. Genom att grafiskt rangordna det primära från de sekundära, styrs de kunder som är redo att agera till det primära, medans de som behöver mer assistans innan de är beredda att agera, ges en möjlighet att få det. En tumregel är att om man kisar när man tittar på en sajt, så att allt blir suddigt, så ska man ändå tydligt kunna urskilja vad som är primär CTA.

- CXM: Customer Experience Management är ett samlingsnamn för strategier, tekniker och system som fokuserar på kundens upplevelse och kundens interaktion med företaget. CXM är ett relativt nytt buzzord som kan involvera tekniker så som CMS, Sociala media, automatiserad/personaliserad marknadsföring, men också tjänster såsom kundtjänst.

- D2C eller DTC: Direct to consumer. Varumärket säljer varor direkt till slutkonsument, utan mellanhänder.

- Design for conversion: Term som beskriver vikten av att en sajt är formgiven så att användaren på enklast och snabbast sätt gör det du vill att hen ska göra. Ofta försöker man personalisera sajten efter de elektroniska spår besökaren lämnar. Se också interaktionsdesign.

- Distanshandel: Det övergripande begreppet där en kund beställer en vara för hemleverans utan att besöka en fysisk butik. Innefattar alltså både postorder och e-handel.

- Flat design: Ett tydligt skifte i sajtdesign där man gått från skuggor och 3D till 2D och enkelhet. Tydligast illustrerat av designen på Windows 8 och när Apple släppte sitt nya iOS hösten 2013.

- Gamification: Användandet av spelmekanismer inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande, t.ex. inom e-handel och omnikanal. Det kan hjälpa till att öka interaktionen och användarens engagemang. Exempel på gamification kan vara användandet av avatarer och belöningar såsom badges (certifikat) och rewards får uppnådda mål, t.ex. att kunden interagerat på olika sätt. Dessa kan antingen vara rent virtuella eller leda till verkliga belöningar, t.ex. bonus, inbjudan till vip-kvällar eller en gratisprodukt.

- GDPR: General Data Protection Regulation. En samling lagar som har till uppgift att skydda konsumenten inom EU. Huvudmotivet är att ge konsumenten fullständiga rättigheter till den information som finns lagrad om henne. Detta EU-direktiv kommer att gälla med full verkan från den 25e maj 2018.

- Google Ads: Googles annonseringsverktyg för att nå ut med annonser i Googles sökresultat. Annonserna visas ovanför eller under det organiska sökresultatet. Man väljer vilka sökfraser en sida ska visas på och betalar för de klick som görs på annonsen. Rätt använt kan Google Ads utgöra en effektiv försäljningskanal.

- Google Analytics: Analysverktyg som tillhandahålls av Google. GA, som det ofta också kallas, är gratis och lättanvänt och ger möjlighet att bl.a. mäta besökarantal, konverteringsgrad och uppsatta mål. GA har också inbyggda verktyg för A/B-testning.

- Google Merchant Center: Googles verktyg för att hantera och ha översyn på de produktfeeds som används för Google Shopping.

- Google Shopping: Googles shoppingannonser som visas i anslutning till det organiska sökresultatet samt som en egen shoppingportal. Kräver att en produktfeed genereras till Google Merchant Center och att shoppingkampanjer skapas i Google Ads. 

- Headless: En plattformen som endast har funktioner och logik för att hantera e-handeln och är frikopplad från CMS (Content Management System). Genom välutvecklade API:er kan man koppla på valfritt CMS. I system som inte är Headless, ligger funktion och logik tätt sammankopplade med CMS och kan därmed ses som en paketlösning.

- Hosting: En tjänst där en leverantör driftar, underhåller och ansvarar för servrar och/eller system så kunden kan fokusera på sin egen verksamhet utan att oroa sig för tekniken.

- Influencer Marketing: Handlar om att nå ut med sina produkter till målgruppen genom samarbeten med Influencers. Har blivit en populär form av marknadsföring i och med att kommunikationen med målgruppen kan bli framgångsrik, då personerna själva valt att följa en influencer som de delar intressen och värderingar med och är därmed mer mottaglig för produkterna som promotas av influencern.

- Interaktionsdesign: En interaktionsdesigner arbetar med att skapa användarvänlighet på webben, förenkla interaktionen mellan människa och maskin. Se även Design for conversion och CTA.

- Marketing automation: System som grundar sig i att man läser av kundens elektroniska fotspår som man sedan kan använda sig för kampanjer, erbjudande och att hitta nya kunder.

- Mobile First: Ett sätt att bygga en responsiv webbplats som utgår från den enklaste designen för små skärmar, och i takt med att storleken ökar lägga på mer funktionalitet. Som tankesätt gör Mobile First att man tvingas identifiera och fokusera på det som är viktigast i första hand.

N-Ö

- NOSQL: Samlingsbegrepp för databaser som inte är traditionella SQL-databaser. De är ofta byggda med fokus på prestanda, skalbarhet och big>

Viskan System AB

Druveforsvägen 8 “Spinneriet” 504 33 Borås, Sweden 

+46 33-20 60 20

info@viskan.se